First move to success. advance. future.

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ ปณท ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ซึ่งจากหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือดังกล่าว ปณท.ดบ. ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท

รูปแบบการให้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น ยกระดับความสามารถการให้บริการเพื่อขยายสู่การขนส่งข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันให้บริการด้าน
  • กลุ่มยาและเวชภัณฑ์
  • อุปกรณ์สื่อสาร
  • อิเล็กทรอนิกส์และไอที
  • อีคอมเมิร์ซ
  • เมลออร์เดอร์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
การรับรองมาตรฐาน
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (Download Certificate)
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (Download Certificate)
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา GSP และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา GDP (Download Certificate)
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Download Certificate)
ISO 9001
ISO 14001
GSP&GDP
Q-Mark