Thailandpost Distribution

First move to the future


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้เปิดตัวบริษัทในเครือ “ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น” (ปณท.ดบ.) เพิ่มศักยภาพให้บริการขนส่งและกระจายสินค้­า รวมทั้งบริหารจัดการคลังสินค้าครบวงจรตามม­าตรฐานสากลเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน e-Commerce กลุ่มยา และเวชภัณฑ์ พร้อมเป็นทางเลือกที่สำคัญของธุรกิจโลจิสต­ิกส์ในประเทศกลุ่มอินโดนจีนภายในปี 2562