• นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
  • นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการ
  • นางอัญชลี ศรีอำไพ กรรมการ
  • นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการ
  • นายพิษณุ วานิชผล กรรมการ
  • นายธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ กรรมการ
  • นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพทย์ กรรมการ
  • นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการ
  • นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการ