Our Objectives

  • จัดการเกี่ยวกับเส้นทาง
  • จัดการเกี่ยวกับการขนส่ง
  • บริหารจัดการคลังสินค้า
  • บริหารจัดการ การกระจายสินค้า
  • รายงานผลการจัดส่ง
  • บริการข้อมูลกระจายสินค้า
  • เพิ่มขีดความสามารถของ ปณท.
  • รองรับนโยบายของรัฐ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งถุงไปรษณีย์และสินค้าทั่วไป การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การบรรจุสินค้า การจ่าหน้าที่อยู่ผู้รับ การจัดเตรียมข้อมูลการกระจายสินค้า

Device

รวมถึงให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานผลการจัดส่ง บริการข้อมูลกระจายสินค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ ปณท ให้ครบวงจรมากขึ้น และสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ