ข้อบังคับ ระเบียบ / คำสั่ง

10
วันที่ รายการ ถึงวันที่
9 ก.ย. 63  รายงานประจำปี 2562
 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 64
2020-07-24  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 64
2020-07-24  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 64
2020-07-24  นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 64
2020-07-24  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 64
2020-07-24  นโยบายสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 64
2020-07-24  นโยบายด้านการควบคุมภายใน ปณท.ดบ.
 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 64
2016-08-23 กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 59
2016-04-28 ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 4 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558
   ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 59
2016-04-28 ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 5 ว่าด้วย การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558
   ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 59
Page : 1 2