VISION

เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแถวหน้าในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร รวมไปถึงการให้บริการที่อย่างเต็มศักยภาพ สิ่งที่เป็นหลักในการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล นั่นคือแนวคิดและเป้าหมายของผู้นำและผู้บริหารองค์กรที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การเป็นทางเลือกที่สำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศกลุ่มอินโดจีน ภายในปี 2564 คือวิสัยทัศน์ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า รวมทั้งบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นทางเลือกอันดับต้นของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศกลุ่มอินโดจีน

VISION of Thailandpost Distribution


Mission

นโยบายคุณภาพ

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร