ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้รับรางวัลบริการภาครัฐดีเด่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้รับรางวัลบริการภาครัฐดีเด่น จากผลงาน”เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย

 กรุงเทพฯ 16 กันยายน 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด คว้ารางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัลตั้งแต่การเป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อาทิ การจัดเรียงตามระบบ FEFO  การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามขั้นตอนและสถานการณ์จัดส่งน้ำยา ล้างไต ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคไตวายเรื้อรัง ภายใต้โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต เพื่อเยียวยาผลกระทบของอาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากความมุ่งมั่นเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมาอย่างยาวนานนี้ ทำให้ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่นได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัลตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดทุกประการ คือ เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ผลงาน “เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ได้มีการนำไปใช้แล้วจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality-of-life: QoL) ของผู้ป่วยได้กว่า 30,000 รายในช่วง 1 ปี

"ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง เนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำยาล้างไตเป็นเวชภัณฑ์ที่สำคัญ เพราะเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ทั้งนี้ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและจัดส่งน้ำยาล้างไต ตั้งแต่การจัดเรียงตามระบบ FEFO  (First Expire First Out ) ซึ่งเวชภัณฑ์ใดที่จะหมดอายุก่อน จะถูกจ่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากการที่เวชภัณฑ์หมดอายุ ร่วมด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแบบ  GSP  (Good Storage Practice) และบริหารแผนจัดส่งแบบ GDP (Good Distribution Practices) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังได้ยึดมั่นในบริการที่มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล เป็นสำคัญ  จึงทำให้ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นผ่านการตรวจประเมินต่ออายุและรับรองมาตรฐานจากหลายแห่ง ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในระบบการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) จากบริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Quality Mark  หรือ Q Mark)

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามขั้นตอนและสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไต ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th รวมทั้งได้จัดบริการ Call center  0 2831 3704-6 ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องเพื่อประสานงานกรณีเกิดปัญหา พร้อมเตรียมทีมจัดส่งด่วนไว้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไต   ในการนี้ ต้องขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรม(อภ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ที่เห็นถึงความสำคัญและให้ความไว้วางใจบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดในการให้บริการ” นายพีระ กล่าวสรุป 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ร่วมดำเนินการกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดได้เริ่มพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง น้ำยาล้างไต และเวชภัณฑ์ หลังได้รับการส่งมอบจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รับบริการกว่า 3 หมื่นรายต่อเดือน