แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
(5) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
(6) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
(7) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด  (“ปณท.ดบ.”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ทั้งนี้ เมื่อ ปณท.ดบ. ได้รับแบบฟอร์มแล้ว จะทำการติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ปณท.ดบ.จะดำเนินการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของปณท.ดบ. ทราบโดยทันทีและจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน เว้นแต่การดำเนินตามคำขอของท่านจะละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 รายละเอียดคำขอ

สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้ดำเนินการ

ส่วนที่ 3 เอกสารพิสูจน์ตัวตน

เพื่อให้แน่ใจว่าปณท.ดบ. ดำเนินการตามสิทธิของบุคคลที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของ ปณท.ดบ. จะติดต่อขอรับเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิที่ร้องขอภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ ปณท.ดบ.ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามสิทธิตามคำขอ โดยเอกสารพิสูจน์ตัวตน ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ 4 คำยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแบบคำขอนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นภายใต้ข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจาก ปณท.ดบ. หากจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต