ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) จะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยผู้ใช้บริการออนไลน์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ หากมีการละเมิดข้อกำหนด ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในความเสียหายที่เกิดขึ้น