ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้รับการสนับสนุนโครงการแพลตฟอร์มบริหารการขนส่งฯจากกองทุนดิจิทัลฯ

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน”โครงการแพลตฟอร์มบริหารการขนส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจ ชุมชนและเกษตรกร”

กรุงเทพ วันที่ 27 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM APPLICATION ) โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนาง วรรณพร เทพหัสดิน ณ.อยุธยา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมงานในครั้งนี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกรอบวงเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น  46 โครงการ ภายใต้กรอบนโนบาย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน Digital Manpower ด้าน Digital Technology ด้าน Digital Health ด้าน Digital Agriculture ด้าน Digital Government & Infrastructure และ ด้าน Digital Agenda เพื่อให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศที่ครอบคลุมในทุกด้าน

ขณะที่นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ.อยุธยา เลขาธิการสดช. กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยหลักของความโปร่งใส และชัดเจนในทุกขั้นตอนเป็นสำคัญเพื่อให้ผลที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและต่อการพัฒนาของประเทศ

ด้านนาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.)กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นชอบให้“โครงการแพลตฟอร์มบริหารการขนส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจ ชุมชนและเกษตรกร” ของ ปณท.ดบ. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำแพลตฟอร์มมาใช้ในการบริหารจัดการการขนส่ง มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของผู้ใช้งานเทคโนโลยี ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ขณะเดียวกันยังเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการขนส่งและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการการขนส่งรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการขนส่งที่คุ้มค่าต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการสร้าง Ecosystemด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้บริการอย่างครบวงจรต่อไป