ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เดินหน้าจัดทำแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนภูมิภาค (Profit center )

 ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เดินหน้าจัดทำแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนภูมิภาค(Profit center )มีศูนย์บริการทุกภาคทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค

นาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณท.ดบ.) กล่าวว่า จากการที่ปณท.ดบ.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านคลังสินค้าและขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจร มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค และมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการอย่างทั่วถึง ทางปณท.ดบ.จึงเร่งจัดทำแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนภูมิภาค (Profit center ) โดยจัดตั้งศูนย์บริการกระจายทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร อุตสาหกรรมประมงแปรรูป นิคมอุตสาหกรรม เข้าถึงบริการด้านโลจิสติกส์

“เแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนภูมิภาคเป็นการทำตลาดเชิงรุกที่ดำเนินการร่วมกับ องค์การตลาด เกษตรแปลงใหญ่ และกรมการพัฒนาชุมชน สินค้าโอทอป มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลของแต่ละภูมิภาค ขณะเดียวกันยังเตรียมความพร้อมรองรับงานด้านเฮลแคร์โลจิสติกส์จากส่วนกลาง โดยมีแผนสร้างคลังเก็บยา นำร่องที่จ.พิษณุโลกและเตรียมขยายเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.นครราชสีมา และ ภาคใต้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงการเตรียมพัฒนาระบบSPD (Supply, Processing and Distribution )เพื่อรองรับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแมข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในช่วงปลายปีนี้ อีกด้วย ” กรรมการผู้จัดการปณท.ดบ.กล่าว

และเพื่อเดินหน้าให้บริการอย่างครบวงจร ในอนาคตยังเตรียมการวางระบบเชื่อมต่อจัดทำแพลตฟอร์มบริหารการขนส่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนจัดหารถขนส่งที่ดีและราคาถูก เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการขนส่งและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมจัดทำแผนบริหารรถเที่ยวกลับ (Backhaul) เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรองรับระบบ Marketplace เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย